Regulamin

Regulamin dotyczący publikacji, promocji i sprzedaży ofert w portalu iSzkolenia.pl

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu iSzkolenia.pl określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal Szkolenia.pl, będący własnością BERGON sp. z o.o.
  2. Użytkownik korzystający z Portalu iSzkolenia.pl wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Celem portalu iSzkolenia.pl jest stworzenie elektronicznej platformy komunikowania, na której firmy działające w szeroko rozumianej branży usług szkoleniowych ( w szczególności firmy szkoleniowe, podmioty dysponujące ośrodkami szkoleniowymi bądź salami konferencyjnymi, trenerzy, podmioty organizujące eventy i szkolenia typu outdoor, imprezy integracyjne ) prezentować będą swoje usługi i osiągnięcia, a potencjalni odbiorcy tych usług będą dokonywać analizy tych usług oraz będą – stosownie do swoich potrzeb - podejmować decyzje o skorzystaniu z tych usług w sposób przez siebie wybrany.
  4. W Portalu iSzkolenia.pl nie będą publikowane jakiekolwiek materiały, oferty, publikacje bądź inne treści o charakterze bezprawnym, w szczególności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i zagranicznego, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przyjętymi powszechnie zwyczajami, wzywające lub mogące wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawierające treści propagujące przemoc, naruszające prawa innych osób, godzące w uczucia religijne osób.
 2. Definicje.
  1. Administrator - podmiot będący prawnym właścicielem portalu iSzkolania.pl, tj. BERGON SP. z o.o. Siedziba ul. Kubusia Puchatka 5/12, 83-110 Tczew, identyfikujący się numerem REGON: 220592125 oraz numerem NIP: 593-252-41-93. Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 80 – 126 Gdańsk ul. Piekarnicza 10. KRS 0000303301, Kapitał zakładowy – 50 000 złotych, Prezes Zarządu - Tomasz Grabowski.
  2. Adres elektroniczny - oznaczenie danych identyfikujących dany podmiot w systemie teleinformatycznym, pozwalające na porozumiewaniu się tych podmiotów za pośrednictwem systemów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Adres IP - przyznany każdemu komputerowi indywidualny numer identyfikujący pozwalający na identyfikację danego komputera w sieci komputerowej.
  4. Informacja handlowa – informacja bądź informacje mające na celu przedstawienie danych dotyczących prezentacji przez Sprzedającego usług szkoleniowych. Informacja handlowa zawiera oznaczenie podmiotu na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, wyraźny opis form działalności promocyjnej oraz wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron.
  5. Konto – przypisane określonemu Użytkownikowi Portalu konto elektroniczne, stanowiące zbiór informacji, na którym to koncie gromadzone są dane tych Użytkowników, w szczególności dane dotyczące działań Użytkowników na Portalu. Konta przypisane są Użytkownikom oferującym na Portalu swoje usługi oraz tym Użytkownikom, którzy zamierzają nabyć usługi szkoleniowe bądź zamierzają otrzymywać informacje publikowane na portalu.
  6. Kupujący - użytkownik zamierzający nabyć określoną usługę szkoleniową.
  7. Prezentacja – przedstawione na Portalu szeroko rozumiane usługi szkoleniowe świadczone przez Sprzedającego.
  8. Portal - portal iSzkolenia.pl podejmujący działania polegające w szczególności na prowadzeniu serwisu szkoleniowego, przedstawiania prezentacji usług szkoleniowych, komunikowania firm działających w szeroko rozumianej branży usług szkoleniowych umieszczony pod adresem www.iszkolenia.pl, za pomocą którego Administrator świadczy przedmiotowe usługi.
  9. Podmiot korzystający z Portalu – użytkownik dokonujący określonych czynności faktycznych bądź prawnych na Portalu na podstawie niniejszego Regulaminu.
  10. Pośrednictwo Portalu - doprowadzenie przez Portal do skojarzenia Sprzedającego usługi szkolenia otwartego z potencjalnym Kupującym. Za wykonanie tej usługi przez Portal uważa się potwierdzenie przez Sprzedającego - za pośrednictwem Portalu - Kupującemu możliwości zrealizowania usługi szkolenia otwartego. Dopuszcza się możliwość oferowania za pośrednictwem Portalu innych usług szkoleniowych w miarę rozwoju techniczno –organizacyjnego Portalu.
  11. Pomoc Portalu - zawarcie umowy przez Sprzedającego i Kupującego bez udziału Portalu, wyłącznie na podstawie informacji Sprzedającego zamieszczonych w Portalu.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu iSzkolenia.pl określający sposób świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin udostępniamy jest nieodpłatnie Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Dokonując rejestracji na Portalu Podmiot korzystający z Portalu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać postanowień tego Regulaminu. Na żądanie Klienta przed zawarciem umowy o korzystanie z Portalu, niniejszy regulamin może być dostarczony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu.
  13. Rejestracja - czynności podjęte przez Użytkownika Portalu, powodujące założenie dla tego użytkownika Konta na Portalu.
  14. Sprzedający - użytkownik prezentujący na Portalu swoje usługi szkoleniowe.
  15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo Telekomunikacyjne, (Dz.U. Nr 73 poz. 852 z 2001 roku).
  16. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - realizacja usługi za pomocą systemu teleinformatycznego, bez jednoczesnej obecności stron.
  17. Szkolenie otwarte – szkolenie ogólnodostępne skierowane do indywidualnie oznaczonych osób, pracowników firm, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, o z góry ustalonym zakresie, przebiegu szkolenia oraz cenie.
  18. Szkolenie zamknięte – jest szkoleniem przygotowanym specjalnie dla oznaczonych potrzeb Kupującego. Program, termin, miejsce szkolenia oraz cena szkolenia ustalone są z Kupującym.
  19. Szkolenie e-Learning - rozumie się materiały i treści dydaktyczne przekazywane w ramach usługi szkoleniowej w formie elektronicznej.
  20. Sprzedaż usługi e-Learning – udzielenie przez Administratora w imieniu Sprzedającego dostępu (adresu, loginu i hasła) do platformy szkoleniowej zawierającej szkolenie e-Learning, prowadzone przez Sprzedającego.
  21. Sprzedaż usługi pt. "Giełda szkoleń" – rozumie się udzielenie dostępu przez Administratora do platformy elektronicznej umożliwiającej publikacje indywidualnych zapytań potencjalnych Kupujących na organizację szkoleń zamkniętych mogących być zorganizowanymi przez Sprzedających. Informacje o zapytaniu nieodpłatnie otrzymają zainteresowani Sprzedający.
  22. Usługa szkoleniowa – zespół czynności składających się na szeroko rozumiane szkolenie, w szczególności prezentowanie przez Sprzedającego szkoleń, proponowane przez Sprzedającego skorzystanie z ośrodka szkoleniowego, sali konferencyjnej, czynności szkoleniowe oferowane przez trenerów, czynności oferowane przez firmy organizujące eventy i szkolenia typu indor i outdoor, imprezy integracyjne.
  23. Usługa świadczona przez Administratora - zespół czynności świadczonych przez Administratora w ramach działalności Portalu, mających zapewnić realizację celów Portalu,
  24. Użytkownik – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z usług Portalu, w tym Sprzedający i Kupujący.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Portal.
  1. Portal iSzkolenia.pl przedstawia prezentacje usług szkoleniowych, a także prezentację firm szkoleniowych, trenerów, coachów, organizatorów szkoleń, ośrodków konferencyjnych, sal szkoleniowych, szkoleń typu e- lerning, publikujący informacje z szeroko pojętej branży szkoleniowej, umożliwiający zawieranie umów za pośrednictwem Portalu jak i przy jego pomocy.
  2. Niniejszy regulamin reguluje kwestie związane z korzystaniem z Portalu.
  3. Portal obejmuje w szczególności:
   • publikacje prezentacji Sprzedających dotyczących szeroko rozumianych usług szkoleniowych w celu umożliwienia sprzedaży tych usług,
   • doprowadzanie przez Portal do skojarzenia Sprzedającego usługi szkolenia otwartego z potencjalnym Kupującym,
   • prowadzenie sprzedaży usługi e-learning,
   • prowadzenie giełdy szkoleń,
   • prezentacje najnowszych informacji z zakresu szeroko pojętej branży szkoleniowej.
 4. Czynności poprzedzające świadczenie usług przez Portal.
  1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora Portalu jest:
   • Dla Sprzedającego usługi szkoleniowe:
    • Rejestracja w Portalu (wypełnienie formularza rejestracyjnego);
    • Akceptacja Regulaminu;
    • Akceptacja warunków współpracy zamieszczonych w umowie o współpracy; treść umowy dostępna na Portalu,
    • Podpisanie umowy i przesłanie jej do Administratora faksem lub na adres e-mail podane na stronie http://iszkolenia.pl/index/kontakt. Po otrzymaniu egzemplarza i podpisaniu przez Administratora będzie on zwrócony Sprzedającemu w formie elektronicznej.
   • Dla Kupującego usługi szkoleniowe szkolenia zamkniętego bądź szkolenia e-learning, bądź zamierzającego skorzystać z "Giełdy Szkoleń":
    • Zarejestrować się (wypełnić formularz rejestracyjny);
    • Zaakceptować regulamin;
    • Zgłosić udział w szkoleniu (wypełnić formularz zgłoszeniowy) lub;
    • Wnieść opłatę i zamieścić ogłoszenie w "Giełdzie Szkoleń" (wypełnić formularz ogłoszenia); lub skorzystać z innej płatnej usługi Portalu, którą Administrator udostępni wraz z rozwojem Portalu.
   • Dla Sprzedającego który prezentuje wyłącznie swoje dane dotyczące swojej firmy, a nie prezentuje usług szkoleniowych:
    • Zarejestrować się (wypełnić formularz rejestracyjny);
    • Zaakceptować regulamin;
    • Uzupełnić dane teleadresowe utworzonego Konta.
   • Dla pozostałych użytkowników korzystających z portalu poprzez wizyty na Portalu i korzystanie z nieodpłatnych usług nie wymaga się wypełniania formularzy rejestracyjnych. Osoby te mogą dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  2. Użytkownik wysyłając wypełniony właściwy formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   • Wszystkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe;
   • Świadczone przez niego usługi są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają praw osób trzecich;
   • Zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje ten Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień;
   • Akceptuje treść umowy stanowiącej integralny załącznik do niniejszego Regulaminu umieszczonej pod adresem http://iszkolenia.pl/pdf/umowa.pdf.
  3. Administrator w każdym czasie obowiązywania umowy może żądać od użytkownika przedstawienia dodatkowych informacji bądź dokumentów, w szczególności dokumentów rejestrowych użytkownika w formie papierowej.
  4. Po pozytywnej weryfikacji umowy o współpracy Administrator w ciągu 24 godzin lecz nie później jak 48 godzin od daty otrzymania w formie papierowej lub elektronicznej umowy o współpracy umożliwia danemu Użytkownikowi publikację jego ofert na Portalu.
  5. Po automatycznym utworzeniu konta dla Użytkownika Administrator może je w każdej chwili zablokować o ile utworzenie konta sprzeczne jest z porządkiem prawnym, zwyczajami, narusza prawa i interesy osób trzecich, bądź Administratora.
  6. Wraz z automatycznym utworzeniem konta użytkownikowi przydzielany jest identyfikator oraz hasło dostępu.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności na wybór przez Użytkownika nazwy konta.
  8. Formularze rejestracyjne dostępny jest na Portalu pod adresem http://iszkolenia.pl/rejestracja.
 5. Pośrednictwo Portalu
  1. Świadczenie sprzedaży usług szkoleń otwartych rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Administratora podpisanej przez Sprzedającego te usługi pisemnej umowy o współpracy stanowiącej integralny załącznik do niniejszego Regulaminu umieszczonej pod adresem http://iszkolenia.pl/pdf/umowa.pdf.
  2. W ramach prezentacji usług szkolenia otwartego Sprzedający zobowiązuje się przedstawić potencjalnemu Kupującemu:
   • Nazwę szkolenia
   • Opis szkolenia
   • Typ szkolenia
   • Miejsce i termin szkolenia
   • Program szkolenia
   • Cenę szkolenia
  3. Sprzedający ma prawo w dowolnej chwili dodawać, edytować lub usuwać swoje prezentacje w portalu.
  4. Odpowiedzialność za treść publikowanych prezentacji leży wyłącznie po stronie Sprzedającego.
  5. Administrator portalu ma prawo zaprzestać publikacji prezentacji Sprzedającego, gdy:
   • Zamieszczone treści są niezgodne z wymaganiami formalnymi, merytorycznymi lub prawnymi,
   • Sprzedający ma nieuregulowane zobowiązania wobec Portalu, a termin zapłaty stał się wymagalny,
   • Konto Sprzedającego zostało usunięte z Portalu.
  6. Po zapoznaniu się z prezentacją potencjalny Kupujący – który zobowiązany jest zarejestrować się na Portalu – w momencie zainteresowania prezentacją poprzez przycisk WEŹ UDZIAŁ dokonuje zgłoszenia udziału w danym szkoleniu. Dane te są przekazywane poprzez Portal potencjalnemu Sprzedającemu, jednakże bez danych identyfikujących Kupującego.
  7. Potencjalny Sprzedający niezwłocznie oświadcza, czy podejmuje się zrealizowania usługi. Oświadczenie to kierowane jest poprzez Portal.
  8. Administrator przekazuje powyższe oświadczenie Sprzedającego potencjalnemu Kupującemu wraz z załącznikami Sprzedającego udostępnionymi w panelu administracyjnym konta Sprzedającego (np.: formularz lub umowa zgłoszenia), a Sprzedającemu przekazuje dane potencjalnego Kupującego. Z ta chwilą kończy się rola Portalu w procesie kojarzenia stron umowy.
 6. Pomoc portalu
  1. Publikacja prezentacji Sprzedającego obejmująca usługi inne niż szkolenia otwarte w Portalu jest możliwa z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług.
  2. Świadczenie usług szkoleniowych rozpoczyna się z chwilą rejestracji w Portalu oraz po otrzymaniu przez Administratora podpisanej przez Użytkownika pisemnej umowy o współpracy stanowiącej integralny załącznik do niniejszego Regulaminu umieszczonej pod adresem http://iszkolenia.pl/pdf/umowa.pdf.
  3. Sprzedający ma prawo w dowolnej chwili dodawać, edytować lub usuwać swoje prezentacje w portalu.
  4. Odpowiedzialność za treść publikowanych prezentacji leży wyłącznie po stronie Sprzedającego.
  5. Administrator portalu ma prawo zaprzestać publikacji prezentacji Sprzedającego, gdy:
   • Zamieszczone treści są niezgodne z wymaganiami formalnymi, merytorycznymi lub prawnymi,
   • Sprzedający ma nieuregulowane zobowiązania wobec Portalu, a termin zapłaty stał się wymagalny,
   • Konto Sprzedającego zostało usunięte z Portalu.
 7. Promocja w Portalu
  1. Sprzedający akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udział w programie lojalnościowym Portalu, w ramach którego otrzymuje punkty na promocję w Portalu. Informacje na temat programu lojalnościowego dostępne są pod adresem http://wspolpraca.iszkolenia.pl/program.
  2. Formy i ceny promocji przedstawione są pod adresem http://wspolpraca.iszkolenia.pl/narzedzia.
  3. Sprzedający sam decyduje o tym, na jakie formy promocji przeznaczy punkty.
  4. Zobowiązania za płatne formy promocji regulowane są na podstawie faktury VAT wystawionej przez Administratora na podstawie zamówienia złożonego w Portalu, płatnej w ciągu 7 dni.
 8. Zawieranie umów sprzedaży usług szkoleniowych
  1. Proces prezentowania usług szkoleniowych oferowanych przez Sprzedającego jest przeprowadzany za pośrednictwem Portalu prowadzonego przez Administratora. Zawarcie umów sprzedaży usług szkoleniowych dokonywana jest bez udziału Portalu.
  2. Administrator na żadnym etapie procesu kojarzenia stron nie ingeruje w warunki rozliczenia i realizacji zawartej umowy sprzedaży usług szkoleniowych.
  3. W trakcie trwania procesu kojarzenia w Portalu dane kontaktowe Sprzedającego i potencjalnego Kupującego (telefon, e-mail, adres www) nie są dostępne na łamach portalu dla obu stron procesu sprzedaży. Powyższe dotyczy sprzedaży usług szkolenia otwartego.
  4. Dane, o których mowa w pkt. 3, będą przekazane przez Administratora Portalu stronom transakcji po akceptacji przez nich w Portalu warunków rozliczenia i realizacji usługi. Zaistniała sytuacja będzie podstawą dla Administratora do naliczenia wartość jest uwzględniona w umowie o współpracy.
  5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 5, uwzględniane jest w miesięcznym raporcie dotyczącym rozliczenia Sprzedającego z Portalem.
 9. Szkolenia E-learning
  1. Administrator w imieniu Sprzedającego zarejestrowanego na Portalu dostarcza zainteresowanym szkolenia typu e-Learning. Dostarczenie potencjalnemu Kupującemu usługi e-learning polega na udostępnieniu przez Sprzedającego – na warunkach określonych w niniejszym Rozdziale - dostępu (login, hasło, adres elektroniczny) do platformy świadczącej takie usługi, dzięki czemu Kupujący będzie mógł korzystać z usług szkoleniowych świadczonych przez Sprzedającego wyłącznie drogą elektroniczną.
  2. Administrator – działając w porozumieniu ze Sprzedającym zobowiązany jest przedstawić potencjalnemu Kupującemu:
   • Nazwę szkolenia,
   • Opis szkolenia,
   • Minimalne wymagania techniczne komputera na którym przeprowadzane będzie szkolenie,
   • Cenę szkolenia,
   • Warunki przydzielenia dostępu na platformę szkoleniową.
  3. Dane dotyczące Sprzedającego Kupujący uzyska po dokonaniu wpłaty wynagrodzenia za nabytą usługę szkoleniową i po uzyskaniu przez Kupującego od Sprzedającego dostępu (login, hasło, adres elektroniczny) do tego szkolenia. Wpłata przedmiotowego wynagrodzenia dokonywana jest Administratorowi Portalu, który następnie przekazuje dokonane wpłaty Sprzedającemu.
 10. Usługi oferowane przez Portal.
  1. Portal oferuje następujące odpłatne usługi:
   • prezentacja usług szkoleniowych zamkniętych – odpłatność ponosi Sprzedający te usługi, w formie abonamentu,
   • prezentacje usług szkoleniowych otwartych – odpłatność ponosi Sprzedający te usługi, w formie prowizji od wartości uzgodnionej z potencjalnym Kupującym usługi szkoleniowej lub w formie abonamentu, w zależności od wybranego modelu współpracy,
   • zamieszczanie ogłoszeń na "Giełdzie szkoleń" – odpłatność za tę usługę ponosi podmiot zamieszczający ogłoszenie o zamiarze nabycia usługi. Potencjalni Sprzedający usługi szkoleniowe otrzymując informację o publikowanych ogłoszeniach na "Giełdzie szkoleń" nie ponoszą z tego tytułu opłat,
   • sprzedaży szkoleń typu e–learning poprzez przekazywanie Kupującemu dostępu do tych szkoleń – odpłatność ponosi Kupujący. W wynagrodzeniu za zakupioną daną usługę zawarta jest prowizja dla Portalu,
   • prezentowanie Sprzedających świadczących usługi szkoleniowe, bez podawania rodzaju i typu usług - odpłatność ponosi Sprzedający te usługi, w formie abonamentu,
   • publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych w dziale z ofertami pracy – odpłatność ponosi użytkownik, który chce zamieścić ogłoszenie,
   • szczegółowe raporty zawierające statystyki dotyczące branż i tematów publikowanych w Portalu.
  2. Dokonując prezentacji usługi szkoleniowej Sprzedający zobowiązany jest zamieścić następujące dane charakteryzujące daną usługę:
   • nazwę prezentacji,
   • opis (charakterystyka, program, miejsce realizacji),
   • cenę.
  3. Zasady opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczą także potencjalnego Kupującego, zamieszczającego ogłoszenie na Giełdzie Szkoleń.
  4. Realizacja i rozliczenie nabytej przez Kupującego usługi szkoleniowej następuję między zainteresowanymi stronami, bez udziału Administratora, za wyjątkiem szkoleń typu e-learning.
 11. Rozliczenia Użytkowników z Portalem.
  1. Zasady rozliczania się Sprzedającego z Portalem, wysokość wynagrodzenia należnego dla Administratora od zobowiązanych Użytkowników Portalu określać będzie każdorazowo umowa o której mowa w Rozdziale V pkt. 1 oraz Rozdziale VI pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
  2. Portal generuje miesięczny raport uwzględniający zobowiązania zobowiązanego Użytkownika Portalu z tytułu prowizji i przesyła go Sprzedającemu na adres e-mail podany w chwili rejestracji lub zmieniony w trakcie korzystania z usług Portalu najpóźniej do 5-ego dnia danego miesiąca.
  3. Zaległe zobowiązanie z poprzedniego okresu jest uwzględniane w kolejnym raporcie.
  4. Na podstawie raportu Administrator wystawia fakturę VAT, którą przekazuje zobowiązanemu Użytkownikowi w ciągu 7 dni od daty wygenerowania raportu.
  5. Zobowiązany Użytkownik jest zobligowany do zapłaty faktury w terminie 7 dni od jej wystawienia lub innym, określonym w szczegółowej umowie na konto Administratora podane w umowie o współpracy.
  6. Nie wywiązanie się z zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym terminie skutkować może rozwiązaniem Umowy szczegółowej zawartej przez zobowiązanego Użytkownika z Administratorem oraz może skutkować wytoczeniem powództwa sądowego o zapłatę.
 12. Obowiązki związane z korzystaniem z portalu. Rozwiązywanie umów o współpracy.
  1. Administrator ma prawo:
   • do przetwarzania danych osobowych użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204 z póź. zm.),
   • do wykorzystywania danych klienta w zakresie objętym w niniejszym regulaminie lub umowie,
   • do weryfikacji lub odmowy publikacji treści zamieszczanych w portalu, w szczególności jeśli są niezgodne z wymogami merytorycznymi, formalnymi, prawnymi, zwyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego,
   • do wysyłania informacji o zmianach w portalu na adres e-mail podany podczas rejestracji lub zmieniony w trakcie korzystania z usług Portalu,
   • do tymczasowego zawieszenia lub całkowitej likwidacji konta użytkowników, jeśli naruszone zostały zasady niniejszego regulaminu, bądź innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Portalu,
   • do rozwiązania umowy za siedmiodniowym terminem wypowiedzenia bez podania przyczyn; wypowiedzenia dokonuje się na piśmie,
   • do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w wypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu; wypowiedzenia dokonuje się na piśmie.
  2. Administrator ma obowiązek:
   • ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.10.1926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204 z póź. zm.),
   • podejmować działania dążące do usprawnienia portalu pod względem funkcjonalnym i estetycznym,
   • informować o zmianach w Portalu, w tym zmianach w regulaminie, przynajmniej 7 dni przed wejściem ich w życie; informacja o zmianach Regulaminu będzie zamieszczana w Portalu.
  3. Użytkownik zarejestrowany na Portalu ma prawo:
   • wglądu do swoich danych oraz ich zmiany,
   • do dodawania lub aktualizowania danych, które muszą być rzetelne i zgodne z rzeczywistością,
   • do zamieszczania w ramach portalu treści zgodnych z wymogami administratora oraz zgodnych z przepisami prawa, zwyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
   • do rezygnacji z korzystania z usług portalu z zastosowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyn; wypowiedzenia dokonuje się na piśmie,
   • w wypadku zmiany postanowień Regulaminu, do rozwiązania umowy z Portalem za 14 dniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie; okres 14 dni liczy się od dnia w którym Klient został poinformowany o zmianie postanowień regulaminu,
   • do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w wypadku naruszania przez Administratora postanowień niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie.
  4. Użytkownik zarejestrowany na Portalu ma obowiązek:
   • nie podawać danych dostępowych (loginu i hasła) do swojego konta osobom trzecim,
   • upewnić się, że informacje zamieszczane w portalu nie godzą w uczucia i prawa osób trzecich,
   • stosować się do szeroko rozumianych zasad Netykiety,
   • nie dostarczać do Portalu treści o charakterze bezprawnym (zakaz dostarczania treści bezprawnych).
  5. Od momentu, gdy użytkownik zarejestruje się w portalu, wyraża on zgodę na otrzymywanie, nie częściej niż raz w miesiącu, informacji handlowej o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204 z póź. zm.) w postaci newslettera na adres e-mail podany podczas rejestracji lub zmieniony w trakcie korzystania z usług portalu. Powyższe oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o której to zgodzie jest mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204 z póź. zm.)
  6. Właścicielem treści na stronie jest Administrator, zatem wszelkie formy ich powielania lub prezentowania jest zabronione. Korzystanie z informacji zawartych w portalu iSzkolenia.pl jest możliwe wyłącznie za zgodą administratora, zgodnie z przepisami prawa autorskiego.
  7. Rezygnacja z korzystania z usług Portalu następuje po dokonaniu wypowiedzenia umowy o korzystanie z Portalu wraz z jednoczesnym usunięciem konta Użytkownika, z uwzględnieniem braku zobowiązań wobec Administratora portalu. Rezygnacja jest bezpłatna.
 13. Zasady odpowiedzialności
  1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności za które Administrator nie odpowiada.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczane przez użytkowników Portalu. Na wniosek użytkownika Portalu lub osoby trzeciej, mającego uzasadnione zastrzeżenia do treści komentarza, Administrator może podjąć decyzję o usunięciu komentarza.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane zarejestrowanych użytkowników umieszczane w bazie danych Portalu podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z usług Portalu, z uwzględnieniem wszelkich wymogów objętych w przepisach prawa.
  4. Użytkownik Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez niego treści.
  5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za produkty lub usługi prezentowane przez niego na Portalu.
  6. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności w wypadkach określonych w art. art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz .U. 02.144.1204 z póź. zm.)
 14. Techniczne wymagania dotyczące korzystania z Portalu. Ocena ryzyka i przeciwdziałanie ryzyku.
  1. Ustala się następujące wymagania techniczne, konieczne dla korzystania z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator Portalu:
   • połączenie z siecią internetową,
   • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera użytkownika dokumentów HTML,
   • komputer PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux.
  2. Administrator informuje, że korzystanie z Portalu wiąże się z ryzykiem wynikającym z posługiwania się siecią teleinformatyczną oraz oprogramowaniem. Administrator informuje, że mogą pojawiać się nowe zagrożenia, które nie są znane w chwili obecnej. Zaleca się także stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z sieci internetowej.
  3. Administrator poleca, aby zachować szczególną ostrożność przy dysponowaniu danymi umożliwiającymi Sprzedającemu lub Kupującemu korzystanie z usług Portalu. W szczególności Administrator poleca, aby dane identyfikacyjne poszczególnych klientów były dostępne wyłącznie osobom upoważnionym - zgodnie z odrębnymi przepisami prawa - do składania oświadczeń wywołujących skutki prawne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie tych danych przez osoby trzecie z przyczyn, bądź zaniechań leżących do stronie zarejestrowanego użytkownika Portalu.
   W szczególności Administrator poleca, aby zachować ostrożność przy korzystaniu z komputera, kiedy związane jest to z logowaniem. Po zakończeniu korzystania z Portalu konieczne jest każdorazowe wylogowanie się ze swoich ustawień . Sugerujemy, aby nie ujawniać osobom trzecim – pod jakimkolwiek pozorem - danych, jakie użytkownik podał przy rejestracji w Portalu.
   Portal iSzkolenia.pl jest miejscem w Internecie powszechnie dostępnym. Wynika z tego fakt, że niektóre informacje o użytkownikach są dostępne dla każdego, kto odwiedzi Portal. Ponadto należy pamiętać, że dane zawarte na stronach Portalu są indeksowane przez roboty wyszukiwarek, co może spowodować wyświetlenie tych informacji w wynikach wyszukiwania.
   Za tak pozyskane dane przez osoby trzecie Portal nie ponosi odpowiedzialności. Portal nie ponosi odpowiedzialności także za następstwa utratę danych przez użytkownika, bądź skorzystanie z tych danych przez osoby nieuprawnione.
  4. Administrator poleca, aby w wypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń, ryzyk, bądź wątpliwości, kontaktować się niezwłocznie z Administratorem pod adresem mailowym support@iszkolenia.pl.
  5. Administrator poleca, aby nie rozwiązywać pojawiających się problemów związanych z korzystaniem z Portalu, bądź problemów powstałych z zagrożeniem (ryzykiem) samodzielnie, bez wiedzy i udziału Administratora.
  6. Odpowiedzi na zgłoszone pytania, wątpliwości, zagrożenia będą udzielane przez Administratora w terminie 48 godzin od otrzymania maila.
  7. Naruszenie poleceń określonych w pkt 4 i 5 niniejszego rozdziału skutkować, będzie brakiem odpowiedzialności Administratora Portalu za powstałą szkodę.
 15. Polityka prywatności.
  1. Administrator w działalności Portalu kieruje się zapewnieniem jego użytkownikom całkowitej ochrony prywatności i pełnego bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług Portalu. Celem Administratora jest, aby każdy korzystający z Portalu miał poprzez system zabezpieczeń w postaci rejestracji i logowania, możliwość niezakłóconej realizacji swoich celów za pośrednictwem Portalu.
  2. Wyrażenie zgody użytkownika Portalu na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych jest dobrowolne.
   Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
   Zgoda na przetwarzanie danych obejmuje także - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 02.101.929 z póź zm. – zgodę na przetwarzanie danych danej osoby w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
  3. Użytkownicy rejestrując się i akceptując warunki regulaminu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 02.101.929), wraz z późniejszymi zmianami.
  4. W związku z tym Portal iSzkolenia.pl pragnie zapewnić, że powierzone dane wykorzystywane są jedynie w celach określonych w regulaminie i nie wykraczających poza ramy przepisów prawa polskiego.
  5. Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 02.101.929), wraz z późniejszymi zmianami. przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  6. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli osoba której dane dotyczą wyraziła to zgodę na piśmie. Ponadto przetwarzanie danych jest dopuszczalne w szczególności, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy jeżeli osoba której dane dotyczą jest jej stroną oraz jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, bądź dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  7. Przy zbieraniu danych administrator obowiązany jest do informacji osoby której dane są zbierane o swoich danych rejestrowych, celu zbierania danych, prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych.
  8. Administrator danych osobowych zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane te dotyczą. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały one zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, historycznych, dydaktycznych, statystycznych oraz po uzyskaniu jej zgody.
  9. Udostępnianie danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, może odbywać się wyłącznie na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z poź. zm.)
  10. Dane osobowe uzyskanie w związku z funkcjonowaniem Portalu podlegają zabezpieczeniu, w szczególności przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
  11. Przetwarzaniem danych zajmować się będą wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie administratora danych i wpisane do stosownej ewidencji. Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu zabezpieczenia tych danych.
  12. Administrator danych zgłasza zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Ponadto Administrator zgłasza Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych każdą zmianę informacji o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 02.101.929), wraz z późniejszymi zmianami.
  13. Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące zachowania poufności informacji prosimy kierować do Administratora na adres e-mail iszkolenia@iszkolenia.pl. Administrator będzie na nie odpowiadać, względnie będzie stosować je w działalności Portalu.
  14. Administrator nie będzie udostępniać innym Sprzedającym danych dotyczących zainteresowania prezentacjami konkretnego Sprzedającego bądź danych pozwalających na zidentyfikowanie tego Sprzedającego. Portal zastrzega sobie jednak prawo do sprzedaży danych dotyczących ogólnej ilości szkoleń zamieszczonych w portalu w odniesieniu do miesiąca lub innego kresu w sakli roku w rozbiciu na poszczególne branże i tematy szkoleń.
 16. Prawa autorskie.
  1. Wszelkie Informacje zawarte na niniejszym Portalu, w szczególności treści, pliki graficzne i dźwiękowe, animacje - zawarte w portalu iSzkolenia.pl - są chronione prawami autorskimi ich twórców. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie informacji zamieszczonych w Portalu bez pisemnej zgody Administratora portalu iSzkolenia.pl jest zabronione.
 17. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Każdy z podmiotów korzystających z Portalu ma prawo składać Administratorowi reklamacje dotyczące usług świadczących za pośrednictwem Portalu. Dotyczy to w szczególności wypadków, jeśli Administrator nie wykonał świadczonych usług, albo nienależycie wykonał swoje obowiązki w zakresie świadczonych usług.
  2. Reklamacje powinny być składane drogą mailową na adres reklamacje@iszkolenia.pl; o zachowaniu powyższych terminów decyduje data otrzymania reklamacji przez Administratora drogą elektroniczną.
  3. Składana reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1/ pełne oznaczenie podmiotu składającego reklamację, 2/ opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, 3/ wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, 4/ żądanie podmiotu składającego reklamację kierowane do Administratora.
  4. Reklamacje złożone przez dany podmiot rozpatruje Administrator.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia drogą elektroniczną wniosku reklamacyjnego w formie pisemnej do siedziby Administratora, o czym Administrator poinformuje Klienta na piśmie o podjętej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego Administrator przedstawi w terminie wyżej określonym Klientowi sposób załatwienia reklamacji.
 18. Postanowienia końcowe.
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2009 roku.
  2. Zmiany niniejszego Regulaminu może dokonać Administrator. Zmiany w Regulaminie muszą być opublikowane w Portalu, na siedem dni przed datą ich wejścia w życie. Ponadto na siedem dni przed datą ich wejścia w życie Administrator zobowiązany jest dostarczyć wprowadzane zmiany każdemu zarejestrowanemu na Portalu Użytkownikowi drogą elektroniczną.
  3. Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio do zmian załączników do niniejszego Regulaminu.
  4. Każdy ze Sprzedających oraz Kupujących – zarejestrowanych na Portalu - może rozwiązać umowę o świadczenie usług łączącą ich z Administratorem w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania – w trybie pkt. 2 bądź pkt. 3 niniejszego rozdziału - zawiadomienia drogą elektroniczną o proponowanych zmianach regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być wysłane Administratorowi drogą elektroniczną na adres iszkolenia@iszkolenia.pl.
  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu, załączników oraz umowy oświadczenie usług podlegają prawu polskiemu.
  6. Wszelkie spory wynikające ze stosowania postanowień Regulaminu bądź stosowania umowy o świadczenia usług, będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa.